استفاده از تسهیلات صندوق توسعه - طرح توجیهی

مراحل و شرایط دریافت وام از صندوق توسعه ملی

شرایط پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی

شرایط پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی تعیین شد.
نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی منتشر شد.
در این ضوابط آمده است:
با استناد به ماده(48) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تفویض اختیار مورخ 1392.11.27 هیات امنای صندوق، نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی در قالب (11)بخش، (48) بند و (8) تبصره به شرح ذیل می‌باشد:
مقررات عام
الف- بانک مرکزی صرفا پس از اعلام صندوق،‌نسبت به فروش منابع تخصیصیی اقدام نموده و معادل ریالی آن را به حساب صندوق نزد خود واریز نماید.
ب- بازپرداخت اصل و سود تسهیلات از محل...(ادامۀ مطلب)


زمان: 2015-05-25 14:08:20